Biểu đồ doanh thu và chi phí

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Nghiệp vụ > Phân tích tài chính > Chỉ tiêu tài chính >

Biểu đồ doanh thu và chi phí

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Biểu đồ doanh thu chi phí cho phép theo dõi được tình hình biến động doanh thu, chi phí của doanh nghiệp qua từng kỳ kinh doanh

 

Chi_tieu_tai_chinh_04

 

 

Có thể xem theo thời gian: hôm nay, tháng này, quý này...

Để tùy chọn lấy dữ liệu của chi nhánh, nhấn biểu tượng Chi_tieu_tai_chinh_05:

Chi_tieu_tai_chinh_06