Biểu đồ Doanh thu theo sản phẩm

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Nghiệp vụ > Phân tích tài chính > Chỉ tiêu tài chính >

Biểu đồ Doanh thu theo sản phẩm

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Biểu đồ doanh thu theo sản phẩm cho biết trong tổng doanh thu của hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị thì mỗi mặt hàng chiếm bao nhiêu % , từ đó biết được mặt hàng nào chiếm tỷ trọng doanh thu lớn nhất.

Chi_tieu_tai_chinh_02

Có thể xem theo thời gian: hôm nay, tháng này, quý này...

Để tùy chọn lấy dữ liệu của chi nhánh hoặc hình dạng biểu đồ là hình quạt hay hình cột, nhấn biểu tượng Chi_tieu_tai_chinh_05:

Chi_tieu_tai_chinh_03

Nếu trên màn hình chưa có biểu đồ này, nhấn vào biểu tượng và chọn đến Doanh thu theo sản phẩm