Phải thu khách hàng

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Nghiệp vụ > Phân tích tài chính > Chỉ tiêu tài chính >

Phải thu khách hàng

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Cho phép xem nhanh số dư công nợ còn phải thu thực tế của từng khách hàng

 

 

Phantichtaichinh_Chitieutaichinh_Phaithucuakhachhang_manhinh

 

Để tùy chọn lấy dữ liệu của chi nhánh, nhấn biểu tượng Chi_tieu_tai_chinh_05:

Phantichtaichinh_Chitieutaichinh_Phaithukhachang_tuychon

Chọn chi nhánh muốn xem số liệu bằng cách nhấn chuột vào mũi tên bên phải mục Chi nhánh

Nhấn Đồng ý để xem số liệu tổng hợp theo các điều kiện vừa thiết lập

Để Phóng to hoặc thu nhỏ màn hình báo cáo nhanh Phải thu khách hàng, nhấn chuột phải trên màn hình báo cáo và chọn Phóng to/Thu nhỏ