Khai báo các khoản thực tế chi

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Nghiệp vụ > Hợp đồng > Hợp đồng bán >

Khai báo các khoản thực tế chi

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Cho phép khai báo các khoản thực tế đã chi liên quan đến hợp đồng bán.

Cách thao tác

Để khai báo được các khoản chi phí thực tế đã chi gắn với từng hợp đồng, có thể thực hiện theo một trong hai cách sau:

Cách 1: Chọn chứng từ chi vào hợp đồng bán => cách này được thực hiện như sau:

oĐầu tiên, lập các chứng từ chi, nhưng không thống kê chi tiết theo hợp đồng bán:

HDSD_Hopdong_Khaibaocackhoanthuctechi_b1

oSau đó trên tab Thực chi của hợp đồng bán, thực hiện chức năng Chọn chứng từ:

HDSD_Hopdong_Khaibaocackhoanthuctechi_b2

oSau khi chọn xong chứng từ chi và nhấn Đồng ý, hệ thống sẽ tự động lấy thông tin chứng từ vừa chọn ra tab Thực chi của hợp đồng bán.

Cách 2: Lập chứng từ chi cho hợp đồng bán trên phân hệ Quỹ, Ngân hàng, Bán hàng, Tổng hợp => sau khi lập xong chứng từ sẽ được tự động lấy sang tab Thực chi của hợp đồng bán:

HDSD_Hopdong_Khaibaocackhoanthuctechi_b3

NOTE_iconnoteĐể xoá thông tin khoản thực chi của hợp đồng bán, chọn thông tin cần xoá trên tab Thực chi, sau đó nhấn chuột phải và chọn chức năng Loại bỏ.