Khai báo khoản dự kiến chi

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Nghiệp vụ > Hợp đồng > Hợp đồng bán >

Khai báo khoản dự kiến chi

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Cho phép khai báo các khoản dự kiến sẽ chi liên quan đến hợp đồng bán như: chi phí hoa hồng...

Cách thao tác

Tại màn hình danh sách hợp đồng bán, trên tab Dự kiến chi, nhấn chuột phải vào chọn chức năng Thêm dòng:

HDSD_TONGHOP_Khaibaokhoandukienchi_b1

Nhập trực tiếp thông tin về khoản dự kiến chi tại các cột: Diễn giải, Tỷ lệ %, Ngày dự kiến chi, Khoản mục CP và Đơn vị.

Sau khi khai báo xong, nhấn Cất.

NOTE_iconnoteĐể xoá thông tin khoản dự kiến chi đã khai báo, chọn thông tin cần xoá trên tab Dự kiến chi, sau đó nhấn chuột phải và chọn chức năng Xoá dòng.

Xem thêm

Tìm nhanh khoản mục chi phí

Tìm nhanh đơn vị