Cập nhật tình trạng hợp đồng bán

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Nghiệp vụ > Hợp đồng > Hợp đồng bán >

Cập nhật tình trạng hợp đồng bán

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Cho phép cập nhật tình trạng thực hiện của từng hợp đồng bán hàng, phục vụ cho công tác quản lý các hợp đồng bán của kế toán.

Cách thao tác

Tại màn hình danh sách, chọn hợp đồng bán hàng, sau đó nhấn chuột phải và chọn chức năng Cập nhật tình trạng:

HDSD_HOPDONG_Hopdongban_Laphopdong_b1        

Sau khi chọn xong tình trạng thực hiện, hệ thống sẽ tự động thay đổi tình trạng của hợp đồng bán hàng trên màn hình danh sách cũng như trên hợp đồng.