Chọn đơn đặt hàng

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Nghiệp vụ > Hợp đồng > Hợp đồng bán > Lập hợp đồng bán >

Chọn đơn đặt hàng

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Cho phép lập hợp đồng bán từ các đơn đặt hàng đã được lập trên phân hệ Bán hàng\tab Đơn đặt hàng.

Cách thao tác

Khi khai báo mới một hợp đồng bán, chọn thông tin đơn đặt hàng được sử dụng để lập hợp đồng bán:

Chon_don_dat_hang_cho_HD_ban_01

Thiết lập điều kiện để tìm kiếm đơn đặt hàng.

Sau khi chọn đơn đặt hàng, nhấn Đồng ý => hệ thống sẽ tự động lấy thông tin khách hàng, hàng hoá được đặt từ đơn đặt hàng vừa được chọn ra hợp đồng bán:

Chon_don_dat_hang_cho_HD_ban_02

Khai báo các thông tin còn thiếu trên hợp đồng bán, sau đó nhấn Cất.

Xem thêm

Tìm nhanh đối tượng (khách hàng)