Đơn đặt hàng

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Nghiệp vụ > Bán hàng >

Đơn đặt hàng

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Quản lý danh sách các đơn đặt hàng nhận được của khách hàng, các đơn đặt hàng này có thể được sử dụng làm căn cứ để lập hóa đơn bán hàng cho khách hàng. Đồng thời có thể theo dõi được tình trạng thực hiện của các đơn đặt hàng đó.

HDSD_BANHANG_Dondathang_manhinhds_01

Trên tab Đơn đặt hàng, kế toán có thể thực hiện các chức năng sau:

8 Lập đơn đặt hàng

8 Cập nhật tình trạng thực hiện của đơn đặt hàng

Xem thêm

Các nghiệp vụ Bán hàng

Bán hàng theo báo giá

Bán hàng theo đơn đặt hàng

Bán hàng theo hợp đồng

Bán hàng hóa, dịch vụ trong nước

Bán hàng có chiết khấu thương mại

Bán hàng xuất khẩu

Bán hàng thông qua các đại lý

Bán hàng tại đại lý bán đúng giá hưởng hoa hồng

Bán hàng thông qua các đơn vị nhận ủy thác xuất khẩu

Bán hàng tại đơn vị nhận ủy thác xuất khẩu

Giảm giá hàng bán

Trả lại hàng bán

Giới thiệu chức năng chung trên thanh công cụ tại các phân hệ nghiệp vụ

Thiết lập mẫu trên giao diện danh sách đơn đặt hàng