Cập nhật tình trạng đơn đặt hàng

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Nghiệp vụ > Bán hàng > Đơn đặt hàng >

Cập nhật tình trạng đơn đặt hàng

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Cho phép cập nhật tình trạng thực hiện của từng đơn đặt hàng, phục vụ cho công tác quản lý các đơn đặt hàng của kế toán.

Cách thao tác

Tại màn hình danh sách, chọn đơn đặt hàng, sau đó nhấn chuột phải và chọn chức năng Cập nhật tình trạng:

HDSD_BANHANG_Dondathang_Capnhattinhtrangdondathang_b1        

Sau khi chọn xong tình trạng thực hiện, hệ thống sẽ tự động thay đổi tình trạng của đơn đặt hàng trên màn hình danh sách cũng như trên chứng từ khai báo.