Bảng tập hợp chi phí theo khoản mục

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Nghiệp vụ > Giá thành > Hợp đồng >

Bảng tập hợp chi phí theo khoản mục

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Hỗ trợ kế toán tổng hợp chi phí dở đầu kỳ, phát sinh trong kỳ, dở cuối kỳ của từng hợp đồng bán theo từng khoản mục chi phí

Cách thao tác

Tại phân hệ Giá thành\tab Hợp đồng, chọn kỳ tính giá thành từ danh sách, sau đó nhấn chuột phải và chọn chức năng Bảng tập hợp chi phí theo khoản mục. Hoặc tham khảo tại đây

HDSD_GIATHANH_HOPDONG_BangtaphopchiphitheoKhoanmuc_01

Sau khi kiểm tra xong, nhấn Đóng.

NOTE_iconnoteHệ thống cho phép xuất khẩu bảng tập hợp chi phí theo khoản mục ra excel thông qua chức năng Xuất khẩu.