Báo cáo Giá thành

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Nghiệp vụ > Giá thành >

Báo cáo Giá thành

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Cho phép chọn tham số để xem hoặc in các báo cáo giá thành sau:

1.Báo cáo tổng hợp nhập, xuất kho theo đối tượng THCP, công trình, đơn hàng, hợp đồng. Xem chi tiết tại đây

2.Tổng hợp chi phí sản xuất kinh doanh. Xem chi tiết tại đây

3.S36-DN: Sổ chi phí sản xuất kinh doanh

4.Sổ chi tiết tài khoản chi phí sản xuất

5.Bảng tổng hợp chi phí theo khoản mục chi phí. Xem chi tiết tại đây

6.Bảng kê phiếu nhập, phiếu xuất theo đối tượng THCP, công trình, đơn hàng, hợp đồng

7.Báo cáo tổng hợp lãi lỗ theo công trình

8.Báo cáo chi tiết lãi lỗ theo công trình

9.Bảng so sánh định mức dự toán vật tư

10.  Liệt kê danh sách chứng từ chi phí chung theo kỳ giá thành

11.  Bảng tính giá thành. Xem chi tiết tại đây

Cách thao tác

Tại phân hệ Giá thành, chọn tab Báo cáo phân tích

Nhấn chọn icon_Chonbaocao

Chọn báo cáo cần xem tại mục Báo cáo

Giathanh_Baocao_formThamso

Nhấn nút Đồng ý

Giathanh_Baocao_Sochitiettaikhoantheodoituongtaphop

NOTE_iconnote 1. Thao tác tương tự như trên để xem các báo cáo Giá thành khác như: S36-DN: Sổ chi phí sản xuất kinh doanh; Bảng kê phiếu nhập, phiếu xuất theo đối tượng THCP, công trình, đơn hàng, hợp đồng; Báo cáo tổng hợp lãi lỗ theo công trình; Báo cáo chi tiết lãi lỗ theo công trình; Bảng so sánh định mức dự toán vật tư

  2.Để In các báo cáo Giá thành, trên màn hình giao diện báo cáo tương ứng, nhấn mũi tên bên phải biểu tượng icon_In trên thanh công cụ, sau đó chọn In theo thiết lập Người ký và định dạng font sẵn có.

Giathanh_Inbaocao_Sochitiettaikhoantheodoituongtaphopchiphi

Trong trường hợp in theo định dạng font và thông tin Người ký theo ý muốn thì chọn Tùy chỉnh In, sau đó thực hiện thiết lập tùy chỉnh in theo mong muốn. Thao tác chi tiết tham khảo phần Tùy chỉnh in.

Xem thêm

Xem báo cáo