Kế toán mong muốn có Báo cáo tổng hợp giá thành sản phẩm dịch vụ để ký duyệt và lưu trữ tài liệu kế toán.

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R33 >

Kế toán mong muốn có Báo cáo tổng hợp giá thành sản phẩm dịch vụ để ký duyệt và lưu trữ tài liệu kế toán.

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

Kể từ R33, trên MISA SME.NET 2015, chương trình bổ sung thêm Báo cáo tổng hợp giá thành sản phẩm dịch vụ để ký duyệt và lưu trữ tài liệu kế toán.

Cách thực hiện

Vào Báo cáo\Giá thành\Bảng tính giá thành

113969_1

Báo cáo hiển thị như sau

113969_2