Trên bảng tính phân bổ CCDC, kế toán mong muốn chỉ hiển thị những CCDC đang còn giá trị phân bổ hoặc tham gia phân bổ trong kỳ

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R33 >

Trên bảng tính phân bổ CCDC, kế toán mong muốn chỉ hiển thị những CCDC đang còn giá trị phân bổ hoặc tham gia phân bổ trong kỳ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

Kể từ R33, trên MISA SME.NET 2015, khi xem bảng tính phân bổ CCDC, chương trình cho phép chọn chỉ hiển thị những CCDC đang còn giá trị phân bổ hoặc tham gia phân bổ để dễ dàng giải trình cho cơ quan thuế.

Cách thực hiện

Vào Báo cáo\Công cụ dụng cụ\Bảng tính phân bổ công cụ dụng cụ:

113970_1

Nếu tích chọn "Không lấy CCDC đã hết giá trị tính đến đầu kỳ" thì báo cáo in ra như sau:

113970_2

Nếu không tích chọn "Không lấy CCDC đã hết giá trị tính đến đầu kỳ" thì báo cáo in ra như sau:

113970_3