Kế toán muốn in Ủy nhiệm chi theo mẫu mới nhất của Ngân hàng Liên Việt để thuận tiện cho việc giao dịch với ngân hàng

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R33 >

Kế toán muốn in Ủy nhiệm chi theo mẫu mới nhất của Ngân hàng Liên Việt để thuận tiện cho việc giao dịch với ngân hàng

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

Kể từ R33, trên MISA SME.NET 2015, chương trình cập nhật mẫu Ủy nhiệm chi Ngân hàng Liên Việt để thuận tiện cho việc giao dịch với ngân hàng.

Cách thực hiện

Vào Nghiệp vụ\Ngân hàng\Chi tiền: lập chứng từ UNC

113967_1

Mẫu UNC của Ngân hàng Liên Việt theo mẫu mới nhất

113967_2