Kế toán muốn in Ủy nhiệm chi theo mẫu mới nhất của Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn (SCB) để thuận tiện cho việc giao dịch với ngân hàng

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R33 >

Kế toán muốn in Ủy nhiệm chi theo mẫu mới nhất của Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn (SCB) để thuận tiện cho việc giao dịch với ngân hàng

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

Kể từ R33, trên MISA SME.NET 2015, chương trình cập nhật mẫu Ủy nhiệm chi ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn (SCB) để thuận tiện cho việc giao dịch với ngân hàng.

Cách thực hiện

Vào Nghiệp vụ\Ngân hàng\Chi tiền: có chứng từ UNC như sau

113971_1

Trên giao diện tùy chọn in

113971_2

Mẫu UNC in ra như sau

113971_3