Kế toán muốn hiển thị các cột Tên đơn vị, Tên khoản mục CP, Tên công trình, Tên đối tượng THCP, Tên mã thống kê trên các giao diện thu, chi tiền mặt, tiền gửi để dễ dàng kiểm tra

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R33 >

Kế toán muốn hiển thị các cột Tên đơn vị, Tên khoản mục CP, Tên công trình, Tên đối tượng THCP, Tên mã thống kê trên các giao diện thu, chi tiền mặt, tiền gửi để dễ dàng kiểm tra

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

Kể từ R33, trên MISA SME.NET 2015, chương trình cho phép hiển thị các cột Tên đơn vị, Tên khoản mục CP, Tên công trình, Tên đối tượng THCP, Tên mã thống kê trên các giao diện thu, chi tiền mặt, tiền gửi để khi kiểm tra lại chứng từ thì dễ dàng biết được đối tượng THCP đã nhập đúng chưa.

Cách thực hiện

Chương trình bổ sung các cột Tên đơn vị, Tên khoản mục CP, Tên công trình, Tên đối tượng THCP, Tên mã thống kê trên các giao diện sau:

oPhiếu thu

oPhiếu thu tiền khách hàng

oPhiếu chi

oPhiếu chi trả tiền nhà cung cấp

oSéc/Ủy nhiệm chi

oTrả tiền nhà cung cấp bằng tiền gửi

oThu tiền gửi

oThu tiền khách hàng bằng tiền gửi

Ví dụ: với giao diện Phiếu thu

oVào Nghiệp vụ\Quỹ\Thu tiền

113774_1

oTrên giao diện Sửa mẫu

113774_2

oGiao diện Phiếu thu sau khi sửa

113774_3