Kế toán mong muốn khi xóa Phiếu xuất được lập kèm cùng chứng từ bán hàng và phiếu thu thì trên nhật ký truy cập ghi lại đầy đủ các chứng từ đi kèm bị xóa cùng Phiếu xuất để thuận tiện cho việc truy vấn.

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R33 >

Kế toán mong muốn khi xóa Phiếu xuất được lập kèm cùng chứng từ bán hàng và phiếu thu thì trên nhật ký truy cập ghi lại đầy đủ các chứng từ đi kèm bị xóa cùng Phiếu xuất để thuận tiện cho việc truy vấn.

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

Kể từ R33, trên MISA SME.NET 2015, khi xóa chứng từ có nhiều chứng từ đi kèm (VD: chứng từ bán hàng kèm phiếu xuất, mua hàng thanh toán ngay...) thì trên nhật ký truy cập chương trình sẽ ghi lại đầy đủ các chứng từ đi kèm bị xóa cùng Phiếu xuất để thuận tiện cho việc truy vấn.

Chi tiết thay đổi

Vào danh mục Nhập, xuất kho: xóa phiếu xuất được lập kèm cùng chứng từ bán hàng và phiếu thu

112699_1

Vào Hệ thống\Nhật ký truy cập:

112699_2

NOTE_iconnote   Lưu ý: tất cả các chứng từ có nhiều chứng từ đi kèm khi xóa đều có cảnh báo và được ghi vào nhật ký truy cập như trên.