Kế toán muốn cải tiến chức năng sao lưu khi tắt chương trình để tránh mất dữ liệu

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R33 >

Kế toán muốn cải tiến chức năng sao lưu khi tắt chương trình để tránh mất dữ liệu

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

Kể từ R33, trên MISA SME.NET 2015, chương trình sẽ cải tiến chức năng sao lưu khi tắt chương trình để tránh mất dữ liệu của doanh nghiệp.

Cách thực hiện

Vào Hệ thống\Tùy chọn\9. Sao lưu

113775_1

Nếu tích chọn Tự động sao lưu khi kết thúc chương trình, khi tắt chương trình sẽ hỏi

113775_2

oNếu chọn Yes sẽ sao lưu và tắt chương trình

oNếu chọn No sẽ không sao lưu và không tắt chương trình

Nếu tích chọn Cảnh báo sao lưu khi kết thúc chương trình, khi tắt chương trình sẽ cảnh báo

113775_3

oNếu chọn Yes sẽ sao lưu và tắt chương trình

oNếu chọn No sẽ tắt chương trình và không sao lưu

oNếu chọn Cancel sẽ không tắt chương trình và không sao lưu

Nếu tích chọn Không sao lưu khi kết thúc chương trình, khi tắt chương trình sẽ hỏi

113775_2

oNếu chọn Yes sẽ tắt chương trình và không sao lưu

oNếu chọn No sẽ không tắt chương trình và không sao lưu

Nếu sau 5 ngày mà không có bản sao lưu nào, khi tắt chương trình sẽ cảnh báo

113775_4

oNếu chọn Yes sẽ sao lưu và tắt chương trình

oNếu chọn No sẽ không sao lưu và không tắt chương trình