Khi xem Bảng kê phiếu nhập, phiếu xuất theo hợp đồng, kế toán muốn biết được với từng phiếu nhập/xuất kho thì đã giao cho bộ phận sản xuất nào để phục vụ yêu cầu quản trị

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R33 >

Khi xem Bảng kê phiếu nhập, phiếu xuất theo hợp đồng, kế toán muốn biết được với từng phiếu nhập/xuất kho thì đã giao cho bộ phận sản xuất nào để phục vụ yêu cầu quản trị

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

Kể từ R33, trên MISA SME.NET 2015, chương trình bổ sung thêm thông tin đơn vị trên báo cáo Bảng kê phiếu nhập, phiếu xuất theo hợp đồng để biết được đã xuất hàng cho những tổ sản xuất nào, số lượng bao nhiêu.

Cách thực hiện

Vào Báo cáo\Giá thành\Bảng kê phiếu nhập, phiếu xuất theo đối tượng THCP, công trình, đơn hàng, hợp đồng

113434_1

Trên giao diện Sửa mẫu

113434_2

Mẫu báo cáo sau khi sửa

113434_3