Kế toán mong muốn có tiện ích lập Đơn mua hàng từ lệnh sản xuất để lấy được các nguyên vật liệu từ lệnh sản xuất sang đơn mua hàng giúp thao tác nhập liệu nhanh chóng

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R33 >

Kế toán mong muốn có tiện ích lập Đơn mua hàng từ lệnh sản xuất để lấy được các nguyên vật liệu từ lệnh sản xuất sang đơn mua hàng giúp thao tác nhập liệu nhanh chóng

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

Kể từ R33, trên MISA SME.NET 2015, chương trình bổ sung tiện ích lập Đơn mua hàng từ lệnh sản xuất để lấy được các nguyên vật liệu từ lệnh sản xuất sang đơn mua hàng giúp thao tác nhập liệu nhanh chóng.

Cách thực hiện

Vào Nghiệp vụ\Kho\Lệnh sản xuất: lập một lệnh sản xuất như sau

113968_3

Vào Nghiệp vụ\Mua hàng\Đơn mua hàng: lập một đơn mua hàng

113968_1

Đơn mua hàng sau khi chọn Lệnh sản xuất

113968_2

NOTE_iconnote   Lưu ý: Tại cột mã hàng, khi thay đổi mặt hàng khác mặt hàng đang chọn thì xóa cột Lệnh sản xuất, thành phẩm