Kế toán muốn phần mềm cảnh báo rõ ràng khi sửa các tùy chọn theo dõi mã quy cách trên khai báo vật tư hàng hóa để người dùng biết và cân nhắc trước khi thay đổi tùy chọn

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R33 >

Kế toán muốn phần mềm cảnh báo rõ ràng khi sửa các tùy chọn theo dõi mã quy cách trên khai báo vật tư hàng hóa để người dùng biết và cân nhắc trước khi thay đổi tùy chọn

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

Kể từ R33, trên MISA SME.NET 2015, chương trình sẽ cảnh báo rõ ràng khi sửa các tùy chọn theo dõi mã quy cách trên khai báo vật tư hàng hóa để người dùng biết và cân nhắc trước khi thay đổi tùy chọn.

Cách thực hiện

Vào Danh mục\Vật tư hàng hóa: sửa 1 mã VTHH đang theo dõi mã quy cách

109971_1

Nếu bỏ chọn theo dõi mã quy cách

109971_2

Nếu bỏ tích chọn sử dụng một mã quy cách

109971_3

Nếu bỏ tích chọn cho phép trùng

109971_4

Nếu tích chọn thêm 1 mã quy cách không cho phép trùng

109971_5