Đơn hàng

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Nghiệp vụ > Giá thành >

Đơn hàng

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Quản lý các kỳ tính giá thành cho các đơn đặt hàng đã được lập trên phân hệ Bán hàng => chỉ tính giá thành cho các đơn đặt hàng được tính chọn Tính giá thành khi khai báo.

HDSD_GIATHANH_DONHANG_Manhinhds

Trên tab Đơn hàng có thể thực hiện các chức năng sau:

8 Lập kỳ tính giá thành

8 Phân bổ chi phí chung

8 Kết chuyển chi phí

8 Nghiệm thu đơn hàng

8 Tập hợp chi phí trực tiếp

8 Tập hợp khoản giảm giá thành

8 Bảng tập hợp chi phí theo yếu tố

8 Bảng tập hợp chi phí theo khoản mục

Xem thêm

Giới thiệu chức năng chung trên thanh công cụ tại các phân hệ nghiệp vụ