Khai báo định mức nguyên vật liệu công trình

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Nghiệp vụ > Giá thành > Công trình > Định mức nguyên vật liệu công trình >

Khai báo định mức nguyên vật liệu công trình

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Cho phép khai báo định mức nguyên vật liệu theo từng công trình.

Cách thao tác

Tại màn hình danh sách định mức nguyên vật liệu công trình, nhấn chọn Thêm:

Them_dinh_muc_NVL_cong_trinh

Khai báo thông tin chi tiết:

oPhần Thông tin chung: chọn công trình sẽ được thiết lập định mức nguyên vật liệu và nhập thời gian áp dụng, diễn giải

oTab Định mức nguyên vật liệu công trình: chọn nguyên vật liệu chi tiết và nhập số lượng, đơn giá định mức.

Sau khi thiết lập định mức xong, nhấn Cất.

Xem thêm

Tìm nhanh công trình

Tìm nhanh vật tư, hàng hoá