Tập hợp chi phí trực tiếp

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Nghiệp vụ > Giá thành > Công trình >

Tập hợp chi phí trực tiếp

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Hỗ trợ kế toán tập hợp toàn bộ các khoản chi phí trực tiếp đã phát sinh trong kỳ tính giá thành cho từng công trình, phục vụ cho việc kiểm tra đối chiếu khi tính giá thành.

Cách thao tác

Tại phân hệ Giá thành\tab Công trình, chọn kỳ tính giá thành từ danh sách, sau đó nhấn chuột phải và chọn chức năng Tập hợp chi phí trực tiếp:

HDSD_GIATHANH_CONGTRINH_Taphopchiphitructiep_01

Hệ thống sẽ tự động thống kê các chứng từ kế toán hạch toán vào tài khoản 621, 622, 627 có theo dõi chi tiết theo các công trình thuộc vào kỳ tính giá thành đang chọn.

Sau khi kiểm tra xong, nhấn Đóng.

NOTE_iconnoteHệ thống cho phép xuất khẩu bảng tập hợp chi phí trực tiếp ra excel thông qua chức năng Xuất khẩu.