Thêm mới tài liệu

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Tiện ích > Quản lý tài liệu >

Thêm mới tài liệu

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Cho phép thêm mới tài liệu vào phần mềm để quản lý và tra cứu.

Cách thao tác

Vào chương trình, vào phân hệ Tài liệu, trên màn hình danh sách chọn Tailieu_iconThemmoitailieu_01  trên thanh công cụ

Tailieu_FormThemoitailieu_01

Nhấn biểu tượng Thêm mới tài liệu, nhập lại tên tài liệu nếu cần

Nhấn Cất để hoàn tất việc thêm tài liệu

NOTE_iconnote Để sửa lại tài liệu, chọn tài liệu muốn sửa trên màn hình danh sách rồi nhấn Tailieu_iconSuatailieu_01 trên thanh công cụ .