Tìm tài liệu

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Tiện ích > Quản lý tài liệu >

Tìm tài liệu

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Cho phép tìm kiếm nhanh tài liệu bất kỳ được lưu trong phần mềm

Cách thao tác

Vào chương trình, vào phân hệ Tài liệu, trên màn hình danh sách chọn Tailieu_iconTimTailieu_01  trên thanh công cụ

Tailieu_manhinhformTimtailieu

Chương trình hỗ trợ 2 cách tìm kiếm: Tìm kiếm cơ bản và Tìm kiếm nâng cao

oTìm kiếm cơ bản

Trên màn hình hộp thoại Tìm tài liệu thực hiện các thao tác sau:

Tailieu_manhinhformTimtailieu_coban1

Sau khi nhấn nút Tìm, chương trình sẽ hiển thị kết quả tìm kiếm trên màn hình hộp thoại Tìm tài liệu. Để xem tài liệu tìm được ngay tại màn hình này, chọn tài liệu có liên quan, nhấn chuột phải và chọn Mở thư mục chứa tài liệu

Tailieu_Timtailieu_coban_ketqua

Nhấn Đóng để hoàn tất việc tìm kiếm tài liệu

oTìm kiếm nâng cao

Trên màn hình hộp thoại Tìm tài liệu thực hiện các thao tác sau:

Tailieu_Timtailieu_nangcao_p1

Sau khi nhấn nút Tìm, chương trình sẽ hiển thị kết quả tìm kiếm trên màn hình hộp thoại Tìm tài liệu. Để xem tài liệu tìm được ngay tại màn hình này, chọn tài liệu có liên quan, nhấn chuột phải và chọn Mở thư mục chứa tài liệu

Tailieu_Timtailieunangcao_ketqua_01

Nhấn Đóng để hoàn tất việc tìm kiếm tài liệu