Thủ kho muốn in Thẻ kho (mẫu số lô, hạn sử dụng) để biết được chi tiết tình hình nhập, xuất, tồn của VTHH theo từng lô và để in nộp cho Sở y tế

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R28 >

Thủ kho muốn in Thẻ kho (mẫu số lô, hạn sử dụng) để biết được chi tiết tình hình nhập, xuất, tồn của VTHH theo từng lô và để in nộp cho Sở y tế

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

Kể từ R28, trên MISA SME.NET 2015, chương trình cho phép in Thẻ kho (Số lô, hạn sử dụng) để biết được chi tiết tình hình nhập, xuất, tồn của VTHH theo từng lô và để nộp cho Sở y tế.

Cách thực hiện

Vào Báo cáo\Kho\Thẻ kho (Số lô, hạn sử dụng)

80396_2

Mẫu báo cáo in ra:

80396_3