R28

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm >

R28

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Nội dung phát triển chi tiết của phiên bản R28 bao gồm:

1. Thủ kho muốn in Thẻ kho (mẫu số lô, hạn sử dụng) để biết được chi tiết tình hình nhập, xuất, tồn của VTHH theo từng lô và để in nộp cho Sở y tế

2. Trên lệnh sản xuất kế toán muốn nhập được diễn giải để ghi chú thành phẩm sản xuất, sản xuất cho lô hàng nào nhằm mục đích tra cứu trên danh sách và in ra lệnh sản xuất để căn cứ vào đó thủ kho xuất kho cho đúng

3. Kế toán muốn có thể lấy thông tin kho, địa chỉ kho khi sửa mẫu, hoặc trộn mẫu trên phiếu nhập (xuất) kho đáp ứng cho trường hợp các mặt hàng đều nhập (xuất) từ cùng 1 kho

4. Kế toán mong muốn khi in Ủy nhiệm chi ( mẫu BIDV) không hiển thị chi nhánh tại trường Ngân hàng do đã có trường Chi nhánh trên mẫu

5. Kế toán muốn số còn phải trả trên danh sách hợp đồng mua lấy bằng giá trị thanh lý trừ đi số đã trả

6. Khi xem danh sách UNC kế toán muốn biết được chứng từ được lập bởi người dùng nào để dễ dàng đối chiếu lại chứng từ gốc của từng đối tượng và truy vấn lại khi cần

7. Kế toán muốn xem được chênh lệch tài khoản hạch toán khi đối chiếu chi phí mua trên chứng từ mua hàng và chứng từ chi phí

8. Kế toán mong muốn xem được tài liệu hướng dẫn khi máy tính kế toán không có mạng để biết được cách thức thao tác và hạch toán các nghiệp vụ

9. Đối với đơn vị tính tỷ giá xuất quỹ theo phương bình quân tức thời, kế toán muốn có báo cáo thể hiện đúng thứ tự nhập liệu thu chi tiền mặt, tiền gửi để kiểm tra tỷ giá xuất quỹ trên phần mềm có đúng không

10. Kế toán mong muốn Báo cáo chi tiết công nợ phải trả phản ánh đúng số công nợ với cặp định khoản Nợ TK331/Có TK1122,1112 với trường hợp xuất hiện chênh lệch lãi tỷ giá

11. Kế toán muốn khi vào thực hiện đối trừ chứng từ có thể biết được hạn thanh toán của chứng từ công nợ để đối trừ hợp lý nhằm phản ánh đúng thực tế thanh toán với NCC

12. Khi lập chứng từ mua hàng từ đơn mua hàng, kế toán muốn lấy được các thông tin thống kê (VD: công trình, mã thống kê...) và trường mở rộng từ đơn mua hàng sang chứng từ mua hàng để không phải nhập lại

13. Khi thực hiện xóa đối tượng tập hợp chi phí có khai báo định mức phân bổ chi phí, kế toán muốn có cảnh báo đối tượng tập hợp chi phí đó có phát sinh khai báo định mức để tìm được chứng từ cần xóa dễ dàng hơn

14. Khi xem báo cáo đối chiếu kho và sổ cái kế toán muốn chương trình chỉ ra được chênh lệch trong trường hợp hàng hóa là dịch vụ hoặc hàng hóa có tính chất khác nhưng hạch toán vào TK kho

15. Kế toán muốn khi không lập được tờ khai thuế cho chi nhánh phụ thuộc thì phần mềm cần cảnh báo và hướng dẫn cụ thể cách để thiết lập kê khai thuế GTGT, TTĐB riêng cho các chi nhánh này

16. Kế toán muốn in được sổ CCDC xem được tất cả các CCDC thống kê theo phòng ban để kế toán dễ theo dõi, kiểm kê

17. Kế toán muốn in được lệnh sản xuất có hiển thị thông tin về đặc tính và hình ảnh của thành phẩm để bộ phận sản xuất biết các thông tin này và thực hiện đúng theo yêu cầu của khách hàng

18. Khi lập chứng từ bán hàng, kế toán muốn sửa lại 1 dòng chứng từ đã nhập liệu có tỷ lệ CK thành mặt hàng khác không mặc định tỷ lệ CK thì phần mềm tự cập nhật lại tỷ lệ CK để tiết kiệm thời gian nhập liệu

19. Kế toán muốn khi nhập chứng từ có thể tùy chọn sắp xếp theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần hoặc bỏ sắp xếp để thứ tự các dòng theo đúng thứ tự nhập liệu tránh trường hợp kích nhầm sắp xếp

20. Kế toán kho muốn biết tình hình sử dụng VTHH theo từng mã quy cách được sử dụng cho các mục đích gì (sản xuất, bán hàng …) để đối chiếu tính giá thành và báo cáo cho giám đốc hàng tháng

21. Khi in báo cáo Tình hình thực hiện đơn hàng, kế toán muốn thể hiện được doanh số bán hàng trước thuế của đơn hàng là bao nhiêu để nộp báo cáo bán hàng cho công ty mẹ là công ty nước ngoài

22. Khi xem báo cáo Tổng hợp xuất kho theo lệnh sản xuất, kế toán muốn chương trình lấy đúng số liệu NVL thực tế sử dụng trong trường hợp có nhập kho lại NVL thừa từ lệnh sản xuất

23. Kế toán muốn khi tạo dữ liệu mới bổ sung khuyến cáo điều kiện lựa chọn chế độ kế toán để kế toán xem xét kỹ trước khi chọn, tránh trường hợp tạo nhầm không sửa lại được

24. Khi ghi tăng chi phí trả trước, tại bước chọn nguồn gốc hình thành, kế toán muốn những chứng từ là nguồn gốc hình thành CCDC đã được chọn khi ghi tăng CCDC thì không hiển thị lên để tránh chọn nhầm

25. Kế toán mong muốn xuất khẩu được báo cáo thể hiện số lượng TP nhập kho trong kỳ và giá thành định mức của từng mã TP để lấy số liệu tính toán số lượng NVL định mức cần xuất, phục vụ tính giá thành trên dữ liệu thuế

26. Khi thực hiện phục hồi dữ liệu trường hợp tên dữ liệu mới trùng với tên dữ liệu đã có trên phần mềm, người dùng muốn nội dung cảnh báo được rõ ràng hơn để tránh làm mất dữ liệu

27. Kế toán mong muốn với những đơn đặt hàng đã thực hiện sản xuất và giao hàng cho khách hàng ngay trong kỳ thì vẫn được lấy lên danh sách chọn lúc xác định kỳ tính giá thành để tính giá được thuận tiện và nhanh chóng

28. Kế toán muốn in báo cáo, chứng từ bằng ngôn ngữ tiếng Anh (tiếp)