Khi ghi tăng chi phí trả trước, tại bước chọn nguồn gốc hình thành, kế toán muốn những chứng từ là nguồn gốc hình thành CCDC đã được chọn khi ghi tăng CCDC thì không hiển thị lên để tránh chọn nhầm

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R28 >

Khi ghi tăng chi phí trả trước, tại bước chọn nguồn gốc hình thành, kế toán muốn những chứng từ là nguồn gốc hình thành CCDC đã được chọn khi ghi tăng CCDC thì không hiển thị lên để tránh chọn nhầm

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

Kể từ R28, trên MISA SME.NET 2015, khi chọn nguồn gốc hình thành cho chi phí trả trước không hiển thị các chứng từ chi phí phát sinh đã được chọn trong nguồn gốc hình thành của công cụ dụng cụ để tránh chọn nhầm chứng từ (vì các chứng từ này cùng chung định khoản Nợ TK 242).

Cách thực hiện

Vào Nghiệp vụ\Công cụ dụng cụ\Ghi tăng:

105414_1

Vào Nghiệp vụ\Tổng hợp\Chi phí trả trước\Danh sách chi phí trả trước: thêm mới 1 mã chi phí trả trước

105414_3