Kế toán mong muốn xuất khẩu được báo cáo thể hiện số lượng TP nhập kho trong kỳ và giá thành định mức của từng mã TP để lấy số liệu tính toán số lượng NVL định mức cần xuất, phục vụ tính giá thành trên dữ liệu thuế

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R28 >

Kế toán mong muốn xuất khẩu được báo cáo thể hiện số lượng TP nhập kho trong kỳ và giá thành định mức của từng mã TP để lấy số liệu tính toán số lượng NVL định mức cần xuất, phục vụ tính giá thành trên dữ liệu thuế

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

Kể từ R28, trên MISA SME.NET 2015, chương trình cho phép xem được báo cáo thể hiện số lượng thành phẩm nhập kho trong kỳ và giá thành định mức của từng thành phẩm làm căn cứ để kế toán tính toán chi phí nguyên vật liệu, nhân công, chi phí chung dựa trên số lượng thành phẩm đã sản xuất và giá thành định mức.

Cách thực hiện

Vào Nghiệp vụ\Giá thành\Sản xuất liên tục hệ số, tỷ lệ tạo kỳ giá thành và tính giá:

108087_1

Lưu ý: PX1 và PX2 tính theo hệ số, PX3 tính theo tỷ lệ

Trên phân hệ Giá thành\Sản xuất liên tục - Hệ số, tỷ lệ\Danh sách kỳ giá thành :

108087_7

Báo cáo xuất khẩu ra như sau:

108087_5

108087_6