Khi thực hiện phục hồi dữ liệu trường hợp tên dữ liệu mới trùng với tên dữ liệu đã có trên phần mềm, người dùng muốn nội dung cảnh báo được rõ ràng hơn để tránh làm mất dữ liệu

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R28 >

Khi thực hiện phục hồi dữ liệu trường hợp tên dữ liệu mới trùng với tên dữ liệu đã có trên phần mềm, người dùng muốn nội dung cảnh báo được rõ ràng hơn để tránh làm mất dữ liệu

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

Kể từ R28, trên MISA SME.NET 2015, khi thực hiện phục hồi dữ liệu với tên dữ liệu đã có trên phần mềm thì chương trình sẽ có thông báo rõ ràng để người dùng biết được tên dữ liệu đã tồn tại và lựa chọn ghi đè hay đặt tên khác.

Cách thực hiện

Đăng nhập vào màn hình Quản lý dữ liệu: xem hướng dẫn tại đây

Thực hiện phục hồi dữ liệu

108088_1