Kế toán mong muốn với những đơn đặt hàng đã thực hiện sản xuất và giao hàng cho khách hàng ngay trong kỳ thì vẫn được lấy lên danh sách chọn lúc xác định kỳ tính giá thành để tính giá được thuận tiện và nhanh chóng

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R28 >

Kế toán mong muốn với những đơn đặt hàng đã thực hiện sản xuất và giao hàng cho khách hàng ngay trong kỳ thì vẫn được lấy lên danh sách chọn lúc xác định kỳ tính giá thành để tính giá được thuận tiện và nhanh chóng

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

Kể từ R28, trên MISA SME.NET 2015, chương trình cho phép lập kỳ tính giá thành và tính giá thành cho các đơn đặt hàng có trạng thái là hoàn thành, các hợp đồng có trạng thái là hoàn thành hoặc hủy bỏ để đáp ứng trường hợp trong kỳ đã giao hết hàng nhưng cuối tháng mới tính giá thành.

Cách thực hiện

Vào phân hệ Bán hàng xem danh sách Đơn đặt hàng:

108085_1

Vào Nghiệp vụ\Giá thành\Đơn hàng\Xác định kỳ tính giá thành

108085_2

Tương tự với phần Hợp đồng bán có chọn Tính giá thành.