Kế toán muốn in báo cáo, chứng từ bằng ngôn ngữ tiếng Anh (tiếp)

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R28 >

Kế toán muốn in báo cáo, chứng từ bằng ngôn ngữ tiếng Anh (tiếp)

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

Kể từ R28, trên MISA SME.NET 2015, chương trình tiếp tục bổ sung thêm một số mẫu chứng từ, báo cáo bằng ngôn ngữ tiếng Anh để làm căn cứ ghi sổ và lưu chứng từ, báo cáo tại các đơn vị là các công ty có vốn đầu tư nước ngoài...

Chi tiết thay đổi

Cho phép in báo cáo bằng ngôn ngữ tiếng Anh với các mẫu:

oThuyết minh báo cáo tài chính, thuyết minh báo cáo tài chính tổng hợp (TT200/QĐ48) trên phân hệ tổng hợp bằng ngôn ngữ tiếng Anh

oThuyết minh báo cáo tài chính, thuyết minh báo cáo tài chính tổng hợp (TT200/QĐ48) trên danh sách báo cáo bằng ngôn ngữ tiếng Anh

Ví dụ với mẫu Thuyết minh báo cáo tài chính, thuyết minh báo cáo tài chính (TT200) trên danh sách báo cáo bằng ngôn ngữ tiếng Anh:

oVào Báo cáo\Báo cáo tài chính:

109126_3

oBáo cáo in ra:

109126_2