Khi thực hiện xóa đối tượng tập hợp chi phí có khai báo định mức phân bổ chi phí, kế toán muốn có cảnh báo đối tượng tập hợp chi phí đó có phát sinh khai báo định mức để tìm được chứng từ cần xóa dễ dàng hơn

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R28 >

Khi thực hiện xóa đối tượng tập hợp chi phí có khai báo định mức phân bổ chi phí, kế toán muốn có cảnh báo đối tượng tập hợp chi phí đó có phát sinh khai báo định mức để tìm được chứng từ cần xóa dễ dàng hơn

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

Kể từ R28, trên MISA SME.NET 2015, khi thực hiện xóa đối tượng tập hợp chi phí có khai báo định mức phân bổ chi phí thì chương trình sẽ cảnh báo đối tượng tập hợp chi phí đó có phát sinh định mức phân bổ để kiểm tra phát sinh liên quan dễ dàng hơn.

Cách thực hiện

Vào Nghiệp vụ\Giá thành\Khai báo định mức phân bổ chi phí theo đối tượng THCP:

108946_1

Vào danh sách đối tượng tập hợp chi phí để xóa đối tượng mới được khai báo định mức ở trên:

108946_2

Hiển thị kết quả xóa đối tượng tập hợp chi phí:

108946_3