Khi xem báo cáo đối chiếu kho và sổ cái kế toán muốn chương trình chỉ ra được chênh lệch trong trường hợp hàng hóa là dịch vụ hoặc hàng hóa có tính chất khác nhưng hạch toán vào TK kho

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R28 >

Khi xem báo cáo đối chiếu kho và sổ cái kế toán muốn chương trình chỉ ra được chênh lệch trong trường hợp hàng hóa là dịch vụ hoặc hàng hóa có tính chất khác nhưng hạch toán vào TK kho

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

Kể từ R28, trên MISA SME.NET 2015, khi xem báo cáo đối chiếu kho và sổ cái, bên Sổ kho không lấy phát sinh của các mặt hàng có tính chất là Dịch vụ hoặc Chỉ là diễn giải để phát hiện được ra chênh lệch trong trường hợp hạch toán nhầm TK kho cho những mặt hàng này.

Cách thực hiện

Trên các chứng từ nhập liệu ghi vào sổ kho (bao gồm phân hệ bán hàng, mua hàng, kho), khi chọn VTHH có tính chất chỉ là diễn giải, dịch vụ thì cột Kho sẽ không nhập liệu được:

108947_1

Trong trường hợp kế toán đã nhập liệu chứng từ ghi vào sổ kho của một mã hàng, sau đó sửa lại tính chất của VTHH thành Dịch vụ hoặc Chỉ là diễn giải

108947_2

Vào Báo cáo\Tổng hợp\Báo cáo đối chiếu kho và sổ cái

108947_3