Kế toán muốn khi không lập được tờ khai thuế cho chi nhánh phụ thuộc thì phần mềm cần cảnh báo và hướng dẫn cụ thể cách để thiết lập kê khai thuế GTGT, TTĐB riêng cho các chi nhánh này

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R28 >

Kế toán muốn khi không lập được tờ khai thuế cho chi nhánh phụ thuộc thì phần mềm cần cảnh báo và hướng dẫn cụ thể cách để thiết lập kê khai thuế GTGT, TTĐB riêng cho các chi nhánh này

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

Kể từ R28, trên MISA SME.NET 2015, khi không lập được tờ khai thuế cho chi nhánh phụ thuộc thì phần mềm sẽ cảnh báo và hướng dẫn cụ thể cách để thiết lập kê khai thuế GTGT, TTĐB riêng cho các chi nhánh này.

Cách thực hiện

Thực hiện với các tờ khai sau:

oTờ khai thuế GTGT khấu trừ (01/GTGT)

oTờ khai thuế GTGT cho dự án đầu tư (02/GTGT)

oTờ khai thuế GTGT trực triếp trên doanh thu

oTờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt (01/TTĐB)

Chương trình sẽ làm như sau:

oVào Danh mục\Cơ cấu tổ chức: khai báo 1 chi nhánh hạch toán phụ thuộc không tích chọn kê khai thuế GTGT, TTĐB riêng

108951_1

oChọn làm việc với chi nhánh vừa khai báo

108951_2

oVào Nghiệp vụ\Thuế lập tờ khai thuế GTGT khấu trừ:

108951_3