Kế toán muốn in được sổ CCDC xem được tất cả các CCDC thống kê theo phòng ban để kế toán dễ theo dõi, kiểm kê

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R28 >

Kế toán muốn in được sổ CCDC xem được tất cả các CCDC thống kê theo phòng ban để kế toán dễ theo dõi, kiểm kê

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

Kể từ R28, trên MISA SME.NET 2015, khi xem sổ theo dõi CCDC, cho phép nhóm theo từng đơn vị sử dụng để in được danh sách CCDC theo từng đơn vị sử dụng.

Cách thực hiện

Vào Báo cáo\Công cụ dụng cụ\Sổ theo dõi công cụ dụng cụ theo đơn vị sử dụng

99959_2

Báo cáo in ra như sau:

99959_3