Khi lập chứng từ mua hàng từ đơn mua hàng, kế toán muốn lấy được các thông tin thống kê (VD: công trình, mã thống kê...) và trường mở rộng từ đơn mua hàng sang chứng từ mua hàng để không phải nhập lại

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R28 >

Khi lập chứng từ mua hàng từ đơn mua hàng, kế toán muốn lấy được các thông tin thống kê (VD: công trình, mã thống kê...) và trường mở rộng từ đơn mua hàng sang chứng từ mua hàng để không phải nhập lại

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

Kể từ R28, trên MISA SME.NET 2015, khi lập chứng từ mua hàng từ đơn mua hàng, cho phép lấy được các thông tin thống kê (VD: công trình, mã thống kê...) và trường mở rộng từ đơn mua hàng sang chứng từ mua hàng để không mất công phải nhập lại trên chứng từ mua hàng.

Cách thực hiện

Vào Nghiệp vụ\Mua hàng\Đơn mua hàng:

108950_6

Sửa mẫu để hiển thị các cột thông tin thống kê và trường mở rộng

108950_2

Nhập nội dung các thông tin này trên Đơn mua hàng:

108950_3

Lập Chứng từ mua hàng từ Đơn mua hàng

108950_4

Chứng từ mua hàng hiển thị các thông tin đã nhập trên đơn mua hàng

108950_5