Kế toán muốn khi vào thực hiện đối trừ chứng từ có thể biết được hạn thanh toán của chứng từ công nợ để đối trừ hợp lý nhằm phản ánh đúng thực tế thanh toán với NCC

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R28 >

Kế toán muốn khi vào thực hiện đối trừ chứng từ có thể biết được hạn thanh toán của chứng từ công nợ để đối trừ hợp lý nhằm phản ánh đúng thực tế thanh toán với NCC

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

Kể từ R28, trên MISA SME.NET 2015, khi thực hiện đối trừ chứng từ, bù trừ công nợ theo hóa đơn, cho phép hiển thị được thông tin hạn thanh toán để kế toán lựa chọn đối trừ, bù trừ cho những chứng từ quá hạn hoặc đến hạn thanh toán trước, chứng từ chưa đến hạn sẽ thanh toán sau.

Cách thực hiện

Cho phép thực hiện với phân hệ Mua hàng và Bán hàng.

Ví dụ: với phân hệ Mua hàng

oKhi đối trừ chứng từ: Vào Nghiệp vụ\Mua hàng\Đối trừ chứng từ

95471_1

oKhi bù trừ công nợ:

Vào Hệ thống\Tùy chọn\Tùy chọn chung:

95471_2

Vào Nghiệp vụ\Mua hàng\Bù trừ công nợ\Thực hiện bù trừ

95471_3

Trên chứng từ bù trừ công nợ:

95471_4