Kế toán mong muốn Báo cáo chi tiết công nợ phải trả phản ánh đúng số công nợ với cặp định khoản Nợ TK331/Có TK1122,1112 với trường hợp xuất hiện chênh lệch lãi tỷ giá

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R28 >

Kế toán mong muốn Báo cáo chi tiết công nợ phải trả phản ánh đúng số công nợ với cặp định khoản Nợ TK331/Có TK1122,1112 với trường hợp xuất hiện chênh lệch lãi tỷ giá

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

Kể từ R28, trên MISA SME.NET 2015, đối với dữ liệu tính tỷ giá xuất quỹ theo phương pháp bình quân tức thời, Báo cáo chi tiết công nợ phải trả phản ánh đúng số công nợ với cặp định khoản Nợ TK331/Có TK1122,1112 với trường hợp xuất hiện lãi chênh lệch tỷ giá.

Cách thực hiện

Vào Nghiệp vụ\Mua hàng\Chứng từ mua hàng hóa: lập 1 chứng từ mua hàng nhập khẩu chưa thanh toán

95886_1

Vào Nghiệp vụ\Ngân hàng\Trả tiền nhà cung cấp: trả tiền cho chứng từ mua hàng trên

95886_2

Vào Báo cáo\Mua hàng\Chi tiết công nợ phải trả:

95886_3

Tương tự khi Trả tiền nhà cung cấp bằng Tiền mặt.