Đối với đơn vị tính tỷ giá xuất quỹ theo phương bình quân tức thời, kế toán muốn có báo cáo thể hiện đúng thứ tự nhập liệu thu chi tiền mặt, tiền gửi để kiểm tra tỷ giá xuất quỹ trên phần mềm có đúng không

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R28 >

Đối với đơn vị tính tỷ giá xuất quỹ theo phương bình quân tức thời, kế toán muốn có báo cáo thể hiện đúng thứ tự nhập liệu thu chi tiền mặt, tiền gửi để kiểm tra tỷ giá xuất quỹ trên phần mềm có đúng không

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

Kể từ R28, trên MISA SME.NET 2015, chương trình cho phép tùy chọn xem sổ tiền gửi, sổ chi tiết tiền mặt thể hiện theo đúng thứ tự lập chứng từ thu, chi để dễ dàng kiểm tra tính tỷ giá xuất quỹ theo phương pháp bình quân tức thời.

Cách thực hiện

Cho phép thực hiện với các mẫu báo cáo:

oSổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt

oSổ tiền gửi ngân hàng

Ví dụ: với mẫu Sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt:

oVào Báo cáo\Quỹ\Sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt

96396_1

oNếu tích chọn "Sắp xếp chứng từ theo thứ tự nhập" thì sắp xếp chứng từ theo thứ tự tính tỷ giá: cùng ngày hạch toán thì lấy theo thứ tự lập, cùng thứ tự lập thì hiển thị thu trước, chi sau, cùng chi/thu thì sắp xếp theo số chứng từ.

oNếu không tích chọn "Sắp xếp chứng từ theo thứ tự nhập" thì sắp xếp như cũ, tức là: cùng ngày hạch toán thì sắp xếp theo ngày chứng từ, cùng ngày chứng từ thì sắp xếp theo loại thu, chi (chứng từ thu lên trước chứng từ chi), cùng loại chứng từ thì sắp xếp cạnh nhau và theo Số chứng từ.

NOTE_iconnote   Lưu ý: Tùy chọn chỉ xuất hiện khi in hai báo cáo trên cho dữ liệu tính tỷ giá xuất quỹ theo phương pháp Bình quân tức thời

96396_2