Khi xem danh sách UNC kế toán muốn biết chứng từ được lập bởi người dùng nào để dễ dàng đối chiếu lại chứng từ gốc của từng đối tượng và truy vấn lại khi cần

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R28 >

Khi xem danh sách UNC kế toán muốn biết chứng từ được lập bởi người dùng nào để dễ dàng đối chiếu lại chứng từ gốc của từng đối tượng và truy vấn lại khi cần

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

Kể từ R28, trên MISA SME.NET 2015, khi xem danh sách UNC, cho phép lọc được từng người dùng lập chứng từ nào để dễ dàng kiểm tra, đối chiếu và truy vấn lại chứng từ gốc của từng đối tượng đó khi cần.

Cách thực hiện

Trên giao diện Danh sách thu chi tiền gửi:

108945_1

Trên giao diện sửa mẫu danh sách:

108945_2

Giao diện Danh sách thu chi tiền gửi mới:

108945_3