Kế toán muốn xem được chênh lệch tài khoản hạch toán khi đối chiếu chi phí mua trên chứng từ mua hàng và chứng từ chi phí

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R28 >

Kế toán muốn xem được chênh lệch tài khoản hạch toán khi đối chiếu chi phí mua trên chứng từ mua hàng và chứng từ chi phí

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

Kể từ R28, trên MISA SME.NET 2015, khi xem báo cáo Đối chiếu chi phí mua trên chứng từ mua hàng và chứng từ chi phí, phần mềm chỉ ra cho người dùng biết được chênh lệch trong trường hợp TK chi phí/TK kho trên chứng từ mua hàng khác với TK chi phí/TK kho trên chứng từ chi phí để phát hiện được nguyên nhân sai lệch và điều chỉnh lại.

Cách thực hiện

Vào Nghiệp vụ\Mua hàng\Chứng từ mua dịch vụ: nhập 1 chứng từ chi phí vận chuyển

91953_1

Vào Nghiệp vụ\Mua hàng\Chứng từ mua hàng hóa: nhập 1 chứng từ mua hàng có chọn chứng từ mua dịch vụ ở trên để phân bổ chi phí

91953_2

Vào Báo cáo\Mua hàng\Đối chiếu chi phí mua trên chứng từ mua hàng và chứng từ chi phí:

91953_3

Báo cáo đối chiếu in ra như sau:

91953_5