Kế toán muốn số còn phải trả trên danh sách hợp đồng mua lấy bằng giá trị thanh lý trừ đi số đã trả

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R28 >

Kế toán muốn số còn phải trả trên danh sách hợp đồng mua lấy bằng giá trị thanh lý trừ đi số đã trả

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

Hiện nay khi nhà cung cấp chưa gửi hóa đơn, kế toán chưa lập chứng từ mua hàng trên phần mềm nên giá trị thực hiện của hợp đồng bằng 0, khi đó số còn phải trả bị âm do được tính bằng giá trị thực hiện - số đã trả.

Kể từ R28, trên MISA SME.NET 2015, chương trình cho phép kế toán xem được số còn phải trả dự kiến trên danh sách hợp đồng mua lấy bằng giá trị thanh lý trừ đi số đã trả để phản ánh số thực tế còn phải trả của hợp đồng.

Chi tiết thay đổi

Vào phân hệ Mua hàng\Danh sách Hợp đồng mua hàng

91955_2