Kế toán mong muốn khi in Ủy nhiệm chi (mẫu BIDV) không hiển thị chi nhánh tại trường Ngân hàng do đã có trường Chi nhánh trên mẫu

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R28 >

Kế toán mong muốn khi in Ủy nhiệm chi (mẫu BIDV) không hiển thị chi nhánh tại trường Ngân hàng do đã có trường Chi nhánh trên mẫu

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

Trên mẫu Ủy nhiệm chi (BIDV), hiện nay thông tin Tại ngân hàng đang lấy thông tin Tên Ngân hàng và Chi nhánh trên giao diện Ủy nhiệm chi trong khi trên mẫu Ủy nhiệm chi đã có riêng thông tin chi nhánh để theo dõi.

Kể từ R28, trên MISA SME.NET 2015, chương trình thay đổi cách lấy số liệu thông tin Tại ngân hàng: lấy theo tên ngân hàng trên danh mục Tài khoản ngân hàng.

Cách thực hiện

Vào Danh mục\Ngân hàng\Tài khoản ngân hàng

80391_3

Vào phân hệ Ngân hàng mở một Ủy nhiệm chi bất kỳ:

80391_1

Mẫu Ủy nhiệm chi in ra:

80391_2