Kế toán muốn có thể lấy thông tin kho, địa chỉ kho khi sửa mẫu, hoặc trộn mẫu trên phiếu nhập (xuất) kho đáp ứng cho trường hợp các mặt hàng đều nhập (xuất) từ cùng 1 kho

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R28 >

Kế toán muốn có thể lấy thông tin kho, địa chỉ kho khi sửa mẫu, hoặc trộn mẫu trên phiếu nhập (xuất) kho đáp ứng cho trường hợp các mặt hàng đều nhập (xuất) từ cùng 1 kho

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

Kể từ R28, trên MISA SME.NET 2015, chương trình bổ sung thêm trường trộn danh sách tên kho và địa chỉ kho để trộn các mẫu phiếu nhập, phiếu xuất.

Chi tiết thay đổi

Trên file excel trường trộn mẫu phiếu nhập bổ sung 2 trường trộn:

80386_1

Chi tiết cách thiết kế mẫu chứng từ và trộn mẫu xem tại đây.