Kế toán kho muốn biết tình hình sử dụng VTHH theo từng mã quy cách được sử dụng cho các mục đích gì (sản xuất, bán hàng …) để đối chiếu tính giá thành và báo cáo cho giám đốc hàng tháng

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R28 >

Kế toán kho muốn biết tình hình sử dụng VTHH theo từng mã quy cách được sử dụng cho các mục đích gì (sản xuất, bán hàng …) để đối chiếu tính giá thành và báo cáo cho giám đốc hàng tháng

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

Kể từ R28, trên MISA SME.NET 2015, chương trình cho phép kế toán xem báo cáo xuất kho vật tư hàng hóa theo từng mã quy cách thể hiện được TK chi phí là TK nào ( 621, 641, 642, 632..) để kiểm tra được từng lần xuất kho có hạch toán đúng với mục đích không.

Cách thực hiện

Vào Báo cáo\Kho\Sổ chi tiết vật tư hàng hóa:

108948_1

Báo cáo hiển thị:

108948_2

Giao diện Sửa mẫu báo cáo:

108948_3

Giao diện Quản lý mẫu:

108948_4

Mẫu báo cáo mới:

108948_5