Kế toán muốn khi nhập chứng từ có thể tùy chọn sắp xếp theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần hoặc bỏ sắp xếp để thứ tự các dòng theo đúng thứ tự nhập liệu tránh trường hợp kích nhầm sắp xếp

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R28 >

Kế toán muốn khi nhập chứng từ có thể tùy chọn sắp xếp theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần hoặc bỏ sắp xếp để thứ tự các dòng theo đúng thứ tự nhập liệu tránh trường hợp kích nhầm sắp xếp

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

Kể từ R28, trên MISA SME.NET 2015, khi lập chứng từ, cho phép tùy chọn sắp xếp hoặc bỏ sắp xếp khi kích chuột vào tiêu đề cột để thứ tự các dòng theo đúng thứ tự nhập liệu, tránh kích nhầm phải sửa lại chứng từ.

Cách thực hiện

Chương trình thực hiện bổ sung tùy chọn sắp xếp trên tất cả các giao diện nhập chứng từ.

Ví dụ: vào Nghiệp vụ\Mua hàng\Chứng từ mua hàng hóa

101956_1

Nếu kế toán chọn Sắp xếp tăng hoặc Sắp xếp giảm thì chương trình sẽ sắp xếp lại thứ tự các dòng chi tiết như đã chọn. Nếu kế toán không chọn gì thì chương trình sẽ giữ nguyên thứ tự như đã nhập liệu.