Khi lập chứng từ bán hàng, kế toán muốn sửa lại 1 dòng chứng từ đã nhập liệu có tỷ lệ CK thành mặt hàng khác không mặc định tỷ lệ CK thì phần mềm tự cập nhật lại tỷ lệ CK để tiết kiệm thời gian nhập liệu

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R28 >

Khi lập chứng từ bán hàng, kế toán muốn sửa lại 1 dòng chứng từ đã nhập liệu có tỷ lệ CK thành mặt hàng khác không mặc định tỷ lệ CK thì phần mềm tự cập nhật lại tỷ lệ CK để tiết kiệm thời gian nhập liệu

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

Kể từ R28, trên MISA SME.NET 2015, khi lập chứng từ bán hàng, chọn mặt hàng không thiết lập chính sách chiết khấu trên danh mục VTHH hoặc chính sách giá thì phần mềm tự động lấy lại tỷ lệ chiết khấu bằng 0, để tránh trường hợp kế toán đã chọn nhầm mặt hàng có chiết khấu trước đó, rồi chọn lại mặt hàng không có chính sách chiết khấu nhưng quên không xóa tỷ lệ chiết khấu đi.

Cách thực hiện

Vào Danh mục\Vật tư hàng hóa, khai báo mã VTHH không có chính sách chiết khấu, ví dụ mã AMIN250

105412_1

Vào Nghiệp vụ\Bán hàng\Chứng từ bán hàng

105412_3

Sửa lại thành mã vật tư AMIN250

105412_4

Tương tự với mặt hàng không thiết lập chính sách giá hoặc chính sách giá thiết lập chiết khấu bằng 0.