Khi xem báo cáo Tổng hợp xuất kho theo lệnh sản xuất, kế toán muốn chương trình lấy đúng số liệu NVL thực tế sử dụng trong trường hợp có nhập kho lại NVL thừa từ lệnh sản xuất

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R28 >

Khi xem báo cáo Tổng hợp xuất kho theo lệnh sản xuất, kế toán muốn chương trình lấy đúng số liệu NVL thực tế sử dụng trong trường hợp có nhập kho lại NVL thừa từ lệnh sản xuất

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

Kể từ R28, trên MISA SME.NET 2015, xem báo cáo tổng hợp xuất kho theo lệnh sản xuất, số lượng NVL thực tế sử dụng phải trừ đi số lượng NVL thừa nhập lại kho hoặc trả lại cho nhà cung cấp để phản ánh đúng số lượng NVL đã dùng

Cách thực hiện

Trên chứng từ Nhập kho khácTrả lại hàng mua (không tích chọn Trả lại hàng trong kho) chọn được lệnh sản xuất:

105147_3

Vào Báo cáo\Kho\Tổng hợp xuất kho theo lệnh sản xuất:

105147_2